Лабораторията за изпитване на твърди биогорива и компост (ЛИТБК) към Енергийна Агенция-Пловдив е специализирана лаборатория, оборудвана с нова съвременна високочувствителна аналитична апаратура - производство на водещи фирми за аналитична, изследователска и експертна дейност в областта твърдите биогорива, биоотпадъците, компоста и качеството на атмосферния въздух.

ЛИТБК е аналог на съвременните европейски лаборатории и извършва:

·         Вземане на проби от твърди биогорива, твърди възстановени горива (RDF) биоотпадъци, компост и утайки

·         Изпитване на твърди биогорива (дървестни и недървесни  пелети, дървестни и недървесни брикети, дървесен чипс, дърва за огрев, отпадна дървесна биомаса, селскостопанска отпадна биомаса като суровина за производство на биогорива)

·         Изпитване на приспособления, подпалки за барбекю, дървени въглища и брикети от дървени въглища за барбекю

·         Изпитване на обработени биоотпадъци (компост, биотор, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител от процеса на компостиране и анаеробно разграждане и стабилизирана органична фракция от МБТ); утайки; почви; отпадъци

·         Екологични измервания

 

ЛИТБК е акредитирана в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 и притежава сертификат за акредитация с регистрационен No 192 ЛИ/17.11.2017г. с валидност до 04.01.2020 г.(виж сертификата тук).ЛИТБК е първата в България специализирана акредитирана лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоотпадъци и компост.

Лабораторията е акредитирана и разполага с необходимата апаратура и капацитет за извършване на изпитване на твърди биогорива; твърди възстановени горива; обработени биоотпадъци (компост, биотор, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител от процеса на компостиране и анаеробно разграждане и стабилизирана органична фракция от МБТ); утайки; почви; отпадъци.

През месец март 2017 г. ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ - ПЛОВДИВ (Лаборатория за изпитване на твърди биогорива и компост) беше официално призната и включена в списъка на организациите за изпитване (Testing body) на EPC (European Pellter Council) http://www.enplus-pellets.eu/about-enplus/testing-bodies/. Само изброените организации могат да участват в процеса на ENplus сертифициране на пелети като изпитващ орган.

EPC е коодикатор на ENplus системата за сертифициране на производители и търговци на пелети.

КОИ СМЕ НИЕ И КАКВА Е НАШАТА МИСИЯ

·         Трансфер на знание за качеството на твърдите биогорива, биоотпадъците и компоста

·         Насърчаване управлението и оползотворяването на биоразградими отпадъци

·         Подкрепа за разширяване на пазара на твърдите биогорива и инсталиране на високоефективни съоръжения за изгарянето им

·         Подпомагане внедряването на иновативни технологии и практики за оползотворяване на биомаса и биоразградими отпадъци

·         Изследователска и изпитвателна дейност в областта на биомасата и биоразградимите отпадъци и разпространяване на резултатите от изследователската дейност на лабораторията с цел повишаване на информираността на заинтересованите страни

 

В Изпитвателната лаборатория се включват три направления:

·         Изпитване на твърди биогорива

·         Изпитване на биоотпадъци и компост

·         Екологични измервания

Joomla templates by Joomlashine