Лабораторията за изпитване на твърди биогорива и компост е обзаведена с последно поколение апаратура на водещи световни производители – AGILENT TECHNOLOGIES, THERMO SCIENTIFIC, ELEMENTAR, IKA WERCKE, BINDER, PRECISA, NABERTHERM, RETSCH, AHLBORN и др.

Техническите средства за измерване в лабораторията се калибрират през подходящо определени интервали от: Национални метрологични институти /БИМ и др./, акредитирани лаборатории за калибриране, с призната възможност за калибриране и измерване и проследимост с подходяща неопределеност, акредитирани от Национален орган за акредитация.

В лабораторията се разработват методи за вътрешно калибриране на техническите средства за измерване.

 

Калориметрична бомба

http://biolab.eap-save.eu/images/IMG_0111.png

Параметър за изпитване:

топлина на изгаряне

Стандарт:

БДС EN ISO 18125:2017

Твърди биогорива.

Определяне на калоричността 

 


 

 

Оптико-емисионен спектрометър с индуктивно свързана плазма ICP-OES

http://biolab.eap-save.eu/images/icp%20oes.jpg

Параметър за изпитване:

съдържание на основни елементи - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na,Ti

съдържание на второстепенни елементи - As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn,Mo, Ni, Pb, Sb, V и Zn

oпределяне на елементи чрез оптична емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-OES)

Стандарти:

БДС EN ISO 16967:2015 Твърди биогорива. Съдържание на основни елементи - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na, Ti

БДС EN ISO 16968:2015 Твърди биогорива. Съдържание на второстепенни елементи - As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V и Zn

БДС EN 16170:2016 Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Определяне на елементи чрез оптична емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-OES)

 


 

 

CHN – Анализатор 

http://biolab.eap-save.eu/images/IMG_0127.png

Параметър за изпитване:

съдържание на общ въглерод (С),

общ водород (Н)и общ азот (N)

съдържание на общ органичен въглерод (ТОС)

Стандарт:

БДС EN ISO 16948:2015 Твърди биогорива.

Определяне на общото съдържание

на въглерод, водород и азот

БДС EN 15936:2012 Утайки, обработени биоотпадъци, почви и отпадъци. Определяне общото съдържание на органичен въглерод (ТОС) чрез сухо изгаряне.

БДС EN 16168:2012 Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Определяне на общ азот по метода на сухо изгаряне.

 

 


 

 

Йонен хроматограф 

 

http://biolab.eap-save.eu/images/IMG_0121.png

Параметър за изпитване:

общо съдържание

на сяра(S)и хлор(Cl)

водоразтворими хранителни вещества и елементи

Стандарт:

БДС EN ISO 16994:2016

Твърди биогорива.

Определяне на общото съдържание на сяра и хлор

БДС EN 13652:2003 Подобрители на почвата и разтежна среда. Извличане на водоразтворими хранителни вещества и елементи.

 


 

 

Ситова машина с хоризонтално движение и вибрационна ситова машина

http://biolab.eap-save.eu/images/sit1.pnghttp://biolab.eap-save.eu/images/IMG_0105.png

Параметър за изпитване:

разпределение на частиците по размер

Стандарт:

БДС EN ISO 17827-2:2016

Твърди биогорива. Определяне разпределението по размери на частиците за непресовани горива. Част 1: Осцилиращ метод за пресяване с използване на сито с отвори 3,15 mm и по-големи

БДС EN ISO 17828:2016

Твърди биогорива. Определяне разпределението по размери на частиците за непресовани горива. Част 2: Метод с вибрационно сито, при който се използват сита с отвори 3,15 mm и по-малки

БДС EN 15428:2007 Подобрители на почвата и растежна среда. Определяне разпределението на частиците по големина

 


 

 

Уред за определяне на механичната стабилност 

http://biolab.eap-save.eu/images/IMG_0113-2.png

Параметър за изпитване:

механичната дълготрайност на пелети Стандарт:

БДС EN ISO 17831-1:2016

Твърди биогорива.

Твърди биогорива. Определяне на механичната дълготрайност на пелети и брикети. Част 1: Пелети 

 


 

 

Муфелна пещ 

 

Параметър за изпитване:

съдържанието на пепел

съдържание на летливо вещество

загуба при накаляване

Стандарт:

БДС EN ISO 18123:2015

Твърди биогорива.

Определяне на съдържанието на пепел.

БДС EN ISO 18123:2015 Твърди биогорива. Определяне на съдържанието на летливо вещество

БДС EN 15935:2012 Утайки, обработени биоотпадъци, почви и отпадъци. Определяне на загубите при накаляване.

 


 

Лабораторна сушилня

 

Параметър за изпитване:

обща влажност

влажност в проба за анализ

съдържание на влага

сух остатък

Стандарт:

БДС EN ISO 18134-1:2015 Твърди биогорива. Определяне съдържанието на вода. Метод за сушене в камера. Част 1: Обща влажност. Сравнителен метод.

БДС EN ISO 18134-2:2015 Твърди биогорива. Определяне на съдържание на вода. Метод на сушене в камера. Част 2: Обща влажност. Опростен метод

БДС EN ISO 18134-3:2015 Твърди биогорива. Определяне на съдържание на вода. Метод на сушене в камера. Част 3: Влажност в проба за анализ

БДС EN 15934:2012 Утайки, обработени биоотпадъци, почви и отпадъци. Изчисляване на сухо вещество чрез определяне на сух остатък или съдържание на влага.

 

 


 

 

Шублер

Параметър за изпитване:

размер (дължина и диаметър)

Стандарт:

БДС EN ISO 17829:2015

Твърди биогорива. Определяне на дължина и диаметър на пелети

 

 

.


 

Съд за определяне на обемна плътност

 

5 литра

 

 

50 литра

 

Параметър за изпитване:

Обемна плътност

Стандарт:

БДС EN ISO 17828:2016

Твърди биогорива. Определяне на обемна плътност 

 

 


 

 

Комбиниран уред за измерване на рН и електропроводимост 

 

Параметър за изпитване:

рН

електропроводимост

специфична електрическа проводимост

Стандарт:

БДС EN 15933:2012 Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Определяне на рН.

БДС EN 13038:2012 Подобрители на почвата и растежна среда. Определяне на електропроводимост.

СД СEN/TS 15937:2013 Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Определяне на специфична електрическа проводимост.

 


 

Аналитична везна, технически везни

 

 


 

Микровълнова система за разлагане 

Параметър за изпитване:

съдържание на основни елементи - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na,Ti

съдържание на второстепенни елементи - As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn,Mo, Ni, Pb, Sb, V и Zn

oпределяне на елементи чрез оптична емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-OES)

Стандарти:

БДС EN ISO 16967:2015 Твърди биогорива. Съдържание на основни елементи - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na, Ti

БДС EN ISO 16968:2015 Твърди биогорива. Съдържание на второстепенни елементи - As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V и Zn

БДС EN 16170:2016 Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Определяне на елементи чрез оптична емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-OES)

 

 

 


 

Клатачна машина за пробоподготовка 

Параметър за изпитване:

рН

електропроводимост

специфична електрическа проводимост

водоразтворими хранителни вещества и елементи

Стандарт:

БДС EN 15933:2012 Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Определяне на рН.

БДС EN 13038:2012 Подобрители на почвата и растежна среда. Определяне на електропроводимост.

СД СEN/TS 15937:2013 Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Определяне на специфична електрическа проводимост

Стандарт:

БДС EN 13652:2003 Подобрители на почвата и растежна среда. Извличане на водоразтворими хранителни вещества и елементи.

 


 

Режеща мелница за пробоподготовка 

 

 
 
 

 

Joomla templates by Joomlashine