Лабораторията за изпитване на твърди биогорива и компост (ЛИТБК) е част от Енергийна агенция – Пловдив и е създадена през 2014 г. От създаването си ЛИТБК непрекъснато разширява своите възможности и сферата си на дейност.

 

КОИ СМЕ НИЕ И КАКВА Е НАШАТА МИСИЯ

 • Насърчаване управлението и оползотворяването на биоразградими отпадъци
 • Подкрепа за разширяване на пазара на твърдите биогорива и инсталиране на високоефективни съоръжения за изгарянето им
 • Подпомагане внедряването на иновативни технологии и практики за оползотворяване на биомаса и биоразградими отпадъци
 • Насърчаване оползотворяването и управление на биоразградимите отпадъци и създаване на система за осигуряване качеството на компоста.
 • Изследователска и изпитвателна дейност в областта на биомасата и биоразградимите отпадъци
 • Разпространяване на резултатите от изследователската дейност на лабораторията с цел повишаване на информираността на заинтересованите страни

 

ЛИТБК е аналог на съвременните европейски лаборатории и извършва следните услуги:

 • Вземане на проби от твърди биогорива, твърди възстановени горива (RDF), компост и подобрители на почвата и утайки;
 • Изпитване на твърди биогорива;
 • Изпитване на твърди възстановени горива (RDF);
 • Изпитване на приспособления и подпалки за барбекю;
 • Изпитване на обработени биоотпадъци;
 • Изпитване на утайки;
 • Изпитване на почви;
 • Изпитване на отпадъци;
 • Разработване на регионални и общински програми за управление на отпадъците;
 • Извършване на морфологичен анализ на състава на твърдите битови отпадъци;
 • Оценка на ресурсния и енергийния потенциал на биомаса и биоразградими отпадъци;
 • Оценка на потенциала на биомаса и биоразградими отпадъци с оглед добив на биогаз;
 • Консултации за техническо оборудване за логистични центрове за биомаса и за компостиращи инсталации;
 • Обучения;
 • Осигуряване на техническа и консултантска помощ за:

  -  производители на биогорива от дървесна и селскостопанска отпадна биомаса;

  -  фирми и организации, оползотворяващи биоразградими отпадъци за получване на енергия и продукти;

  -  собственици на биогаз инсталации и съоръжения за компостиране;

  -  производители на котли за изгаряне на биомаса;

  -  производители на инсталации за оползотворяване на биоразградими отпадъци;

  -  собственици на гори и земи;

  -  заинтересовани институции – МОСВ, ИАГ, МИ, МЕ, общини.

 

ЛИТБК е акредитирана в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 и притежава сертификат за акредитация с регистрационен No 192 ЛИ/08.02.2023 г. с валидност до 07.01.2024 г. (виж сертификата тук).

 

ЛИТБК е първата в България специализирана акредитирана лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоотпадъци и компост.

 

ЛИТБК разполага с модерна, специализирана апаратура за извършване на изпитване на твърди биогорива; твърди възстановени горива (RDF); обработени биоотпадъци; утайки; почви и отпадъци.

 

Енергийна агенция - Пловдив (Лаборатория за изпитване на твърди биогорива и компост) е одобрена от Европейската асоциация по биомаса като изпитващ орган в процеса на ENplus® сертифициране на производители и търговци на дървесни пелети в цял свят https://enplus-pellets.eu/en-in/key-contacts/conformity-assessment-bodies.html, в международната сертификационната схема за дървесен чипс GoodChips® https://goodchips.eu/producers/key-contacts.html#testing-bodies, както и на средиземноморска биомаса BIOmasud® https://biomasud.eu/en/independent-entities/

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine